×

Zásady ochrany súkromia spotrebiteľov

Spoločnosť UPC DTH S.à r.l. si kladie za cieľ chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste mali istotu, že s vašimi Osobnými údajmi zaobchádzame s veľkou opatrnosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov o ochrane údajov a súkromia. Tieto zásady ochrany súkromia (ďalej len "Zásady") popisujú, ako získavame a spracovávame vaše Osobné údaje, keď využívate produkty a služby, ktoré poskytujeme. Tieto Zásady upravujú, ako naša spoločnosť UPC DTH S.à r.l. bude nakladať s Osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete buď na základe predchádzajúceho oznámenia, alebo po udelení vášho súhlasu, pokiaľ to príslušné právne predpisy vyžadujú.

Tieto Zásady sa vzťahujú na všetkých zákazníkov spoločnosti UPC DTH S.à r.l. a jej dcérskych spoločností. Vzťahujú sa aj na všetkých návštevníkov našich webových stránok, ktorí môžu, avšak nemusia, byť zákazníkmi spoločnosti UPC DTH S.à r.l.

Tieto Zásady treba chápať v spojitosti s našimi Všeobecnými podmienkami a prípadnými osobitnými podmienkami vzťahujúcimi sa na produkty a služby, ktoré ste si objednali. Tieto Zásady môžeme po určitom čase zmeniť. Prípadné zmeny na našich webových stránkach.

Naše produkty a služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky ďalších spoločností a nimi ponúkané služby; tieto spoločnosti môžu mať vlastné zásady o ochrane súkromia. Odporúčame vám zoznámiť sa so zásadami ochrany súkromia týchto tretích strán. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za zásady ochrany súkromia ani za produkty a služby týchto tretích strán.

Často kladené otázky

Naším cieľom je stanoviť úroveň ochrany súkromia čo najvyššie, preto podporujeme široký výklad pojmu Osobné údaje, ktoré definujeme ako údaje o akejkoľvek fyzickej osobe, (či už je to zamestnanec alebo spotrebiteľ), zahŕňajúce predovšetkým meno, adresu, dátum narodenia a záznamy o platbách.  Ak to povaha nami poskytovanej služby alebo produktu vyžaduje, Osobné údaje o zákazníkoch zahŕňajú aj lokalizačné údaje, IP adresu, údaje o používaní internetu a  set top boxu.

Vzhľadom na povahu nami poskytovaných služieb a produktov môžeme na základe predchádzajúceho oznámenia, alebo po vami udelenom súhlase, pokiaľ to príslušné právne predpisy vyžadujú, zhromažďovať nasledujúce Osobné údaje:

  • Kontaktné údaje, t. j. údaje, ktoré nám umožňujú vás identifikovať alebo kontaktovať. Tieto informácie zahŕňajú meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, prihlasovacie mená a heslá, dátum narodenia, informácie o dodaní a ďalšie kontaktné údaje získané priamo od vás.

  • Informácie o účte, t. j. informácie, ktoré potrebujeme, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, ako model a servisné číslo set top boxu, používanú verziu softwaru, ID smart karty, adresu IP/MAC a úroveň príslušného balíčka služieb.

  • Informácie o službách, tj. informácie, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, ako model a servisné číslo Vášho set top boxu, používanú verziu softwaru, ID smart karty, adresa IP/MAC a úroveň príslušného balíčku služieb.

  • Všeobecné informácie o používaní, t. j. v prípade, ak sa vôbec zhromažďujú, sú to informácie získané počas vášho používania našich produktov a služieb, napr. keď používate internet, navštevujete naše webové stránky, sledujete televízne vysielanie, alebo keď prechádzate televízne ponuky, napr. program vysielania (TV Guide).

  • Ostatné osobné údaje, t. j. informácie, ktoré môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi získať z verejných zdrojov alebo od úverových inštitúcií. Ďalej môžeme zhromažďovať Osobné údaje o ďalších osobách, ak nám ich poskytnete, napr. keď naším produktom chcete obdarovať inú osobu.

  •  
  •  
  •  
  •  

 

Informácie o vás zhromažďujeme, aby sme mohli zaručiť dokonalé a spoľahlivé fungovanie našich produktov a služieb. Neustále hľadáme spôsoby, ako naše služby a produkty vylepšovať, aby čo najviac vyhovovali vašim osobným potrebám. Preto Osobné údaje (na základe predchádzajúceho oznámenia, alebo po vami udelenom súhlase, pokiaľ to príslušné právne predpisy vyžadujú) zhromažďujeme na nasledujúce účely:

Na poskytovanie našich produktov a služieb. Kontaktné údaje, Informácie o účte a Informácie o službách používame pri nastavení a ďalšom fungovaní našich produktov a služieb, pre naše administratívne potreby, pri súťažiach a na účel správy obsahu. Tieto činnosti zahŕňajú poskytovanie, technickú podporu, aktualizácie hardwaru a softwaru, účtovanie, inkasovanie platieb a úverovú kontrolu.  

Na vylepšovanie našich produktov a služieb. Všeobecné informácie o používaní nám pomáhajú pri zlepšovaní a skvalitňovaní existujúcich služieb a pri vývoji nových produktov. Z rovnakého dôvodu realizujeme prieskumy, aby sme lepšie spoznali potreby našich zákazníkov.

Na ponúknutie nových produktov a služieb. Z tohto dôvodu vás budeme informovať o pripravovaných nových produktoch a službách a reklamných akciách, ktoré by vás mohli zaujímať. V časti „Ako sa prihlásiť a odhlásiť?“ vysvetľujeme, ako si môžete aktualizovať vaše marketingové preferencie.  

Aby ste mohli nakupovať tovar a služby od našich Obchodných partnerov.Občas vám budeme prezentovať špeciálne ponuky, aby ste si mohli kúpiť produkty a služby našich partnerov, napr. zadávateľov reklám, promotérov, poskytovateľov alebo predajcov aplikácií (ďalej súhrnne nazvaných „Obchodní partneri“). Ak sa rozhodnete tieto ponuky využiť alebo sa zúčastniť na určitej transakcii, môžeme zhromažďovať vaše Osobné údaje a poskytovať ich našim Obchodným partnerom, ktorí príslušné reklamné akcie alebo transakcie sponzorujú. Informácie bude v týchto prípadoch zhromažďovať a poskytovať spoločnosť UPC DTH S.à r.l. až po vašom akceptovaní konkrétnej ponuky. Okrem splnenia vašej požiadavky môžu Obchodní partneri vaše Osobné údaje používať na zasielanie ďalších informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Používanie Osobných údajov Obchodnými partnermi sa riadi zásadami ochrany súkromia Obchodných partnerov, a z toho treba vychádzať, ak budete mať akékoľvek otázky o používaní vašich Osobných údajov Obchodnými partnermi.  

Na získanie spätnej väzby od vás. . Osobné údaje používame aj vtedy, keď vás žiadame o spätnú väzbu, teda o zhodnotenie našich produktov a služieb, služieb starostlivosti o našich zákazníkov a tiež našej údržby a prevádzky. Ak to umožňujú právne predpisy, informácie o vami používaných produktov a službách a prístupu k nim môžeme používať pri vybavovaní otázok zákazníkov a na účely prevencie a odhaľovania podvodov. Ak to umožňujú právne predpisy, môžeme tiež monitorovať a zaznamenávať našu komunikáciu s vami vrátane e-mailových správ a telefonátov, a to na potreby školení, zabezpečenia kvality a zaznamenávania podrobných informácií o produktoch a službách, ktoré ste si od nás objednali.  

Na plnenie svojich zákonných povinností a odhaľovanie pirátstva.. Právne predpisy nám môžu ukladať povinnosť poskytnúť Osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo na to môžeme byť vyzvaní príslušnými orgánmi, alebo môžu nastať prípady, keď budeme musieť poskytnúť Osobné údaje poskytovateľom podmieneného prístupu pri odhaľovaní pirátstva. V týchto prípadoch môžu byť Osobné údaje poskytnuté aj bez vášho súhlasu i bez vopred oznámeného upozornenia, avšak v súlade s platnými právnymi predpismi. Vyhradzujeme si právo nevyhovieť požiadavke prístupu k Osobným údajom zo strany verejných orgánov.  

Ďalšie formy použitia. Anonymné a súhrnné informácie môžeme používať pri vypracovávaní správ a analýz pre potreby prieskumu a ďalšie legitímne obchodné účely.

 

UPC DTH S.à r.l. si kladie za cieľ chrániť Osobné údaje. Za účelom zaistenia fungovania našich produktov a služieb môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe predchádzajúceho oznámenia, alebo po vami udelenom súhlase, pokiaľ sú vyžadované, poskytovať Osobné údaje tretím stranám špecifikovaným nižšie, a to vrátane tretích strán nachádzajúcich sa v krajinách mimo územia EÚ a Švajčiarska, kde sa predpisy o ochrane súkromia môžu líšiť od predpisov v EÚ a vo Švajčiarsku. 

Subjekty v rámci skupiny Liberty Global. Vaše Osobné údaje môžeme poskytnúť ktorejkoľvek materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo inej spoločnosti ovládanej rovnakou osobou (ďalej súhrnne nazvané „Prepojené spoločnosti“). V takomto prípade budeme od našich Prepojených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto Zásady.  

Zamestnanci spoločnosti UPC DTH S.à r.l. Zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim Osobným údajom, sú trénovaní na prácu s Osobnými údajmi. Títo zamestnanci majú prístup k vašim Osobným údajom za účelom riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto Osobné údaje potrebujú poznať pre svoju prácu.

Obchodní partneri. Ak sa rozhodnete akceptovať niektorú našu špeciálnu ponuku, ktorú však poskytujú naši Obchodní partneri, môžeme v nevyhnutných prípadoch poskytnúť vaše Osobné údaje týmto Obchodným partnerom. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Na čo používame Osobné údaje?“.  

Kupec našej spoločnosti. Ak nejaká spoločnosť odkúpi UPC DTH S.à r.l., alebo ak odkúpi majetok UPC DTH S.à r.l., ktorého súčasťou sú aj vaše Osobné údaje, táto spoločnosť sa stane držiteľom vašich Osobných údajov zhromaždených spoločnosťou UPC DTH S.à r.l. a vo vzťahu k vašim Osobným údajom prevezme práva a povinnosti uvedené v týchto Zásadách.  

Ďalšie tretie strany. Ak to umožňujú príslušné právne predpisy, vaše Osobné údaje môžeme poskytovať aj tretím stranám, a to v prípadoch, ak sa budeme domnievať, že je to nutné pre fungovanie našich produktov a služieb (napr. pri starostlivosti o zákazníkov), a tiež aj externým predajcom špeciálne najatých spoločnosťou UPC DTH S.à r.l. pri poskytovaní produktov a služieb, pričom v takýchto prípadoch budeme od týchto subjektov vyžadovať zachovanie mlčanlivosti o týchto informáciách, ich zabezpečenie a používanie len na účely poskytovania príslušných produktov a služieb našej strane. Ak to umožňujú príslušné právne predpisy, Osobné údaje môžeme poskytovať aj úverovým inštitúciám a spoločnostiam vymáhajúcim pohľadávky. Vyhradzujeme si právo poskytovať Osobné údaje poskytovateľom podmieneného prístupu pri odhaľovaní pirátstva v prípade takéhoto podozrenia. V niektorých prípadoch nám môže zákon nariadiť poskytnutie Osobných údajov verejným orgánom alebo ďalším tretím stranám.

 

Vynakladáme značné úsilie na ochranu vášho súkromia, preto sme z tohto dôvodu uskutočnili mnohé opatrenia. Formálne sme určili osoby zodpovedné za ochranu infraštruktúry a našich informačných systémov. Realizovali sme opatrenia na ochranu Osobných údajov spočívajúce v implementácii mnohých technických prvkov a postupov líšiacich sa podľa konkrétnej poskytovanej služby alebo ponúkaného produktu. Tieto riešenia zahŕňajú najmä ochranu heslami, kódovanie, firewally, antivírusové programy, odhaľovanie prípadov preniknutia do systému, ochranu pred prípadnými anomáliami a kontrolu našich zamestnancov.

Osobné údaje sme povinní uchovávať len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov, pre ktoré boli tieto Osobné údaje zhromaždené, ak nám právne predpisy výslovne neukladajú povinnosť uchovávať Osobné údaje dlhšiu dobu.

Ak ste súhlasili s posielaním marketingových informácií, môžeme vás kontaktovať a informovať vás o našich produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak už nemáte záujem o posielanie ďalších marketingových informácií, môžete sa odhlásiť rôznymi spôsobmi (napr. e-mailovou správou, SMS správou, telefonicky, listom zaslaným poštou) alebo kontaktovaním nášho oddelenia zákazníckych služieb po kliknutí na odkaz „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkach.

„Cookies“ sú malé textové súbory uložené vo vašom internetovom prehliadači, ktoré zhromažďujú údaje ako typ prehliadača, operačný systém, navštívené webové stránky, dĺžka návštev, prezeraný obsah, prezerané reklamy a ďalšie tzv. clickstream dáta.

Cookies používame, aby sme mohli naše webové stránky upraviť podľa Vašich potrieb, ponúknuť vám kvalitnejšie služby a zapamätať si niektoré vaše voľby, aby ste ich nemuseli zadávať znovu. Cookies nás informujú o navštívených stránkach, počtu návštevníkov a použitých trasách.

Môžeme využívať aj služby poskytovateľov reklamných sietí, ktorí nám pomáhajú pri prezentácii reklamného a iného obsahu na našich webových a ďalších stránkach, na ktorých sú zobrazené reklamy spoločnosti UPC DTH S.à r.l. Poskytovatelia reklamných sietí využívajú cookies, webové majáky (beacons) a ďalšie technológie vo vašom počítači, mobilnom telefóne a iných zariadeniach, aby vám ponúkali reklamu a iné informácie, čo najviac zodpovedajúce vášmu profilu. Používanie cookies, webových majákov a podobných technológií poskytovateľov našich reklamných sietí sa riadi zásadami ochrany súkromia týchto spoločností, teda nie Zásadami spoločnosti UPC DTH S.à r.l.

Cookies vo vašom počítači, mobilnom telefóne a iných zariadeniach môžete povoliť alebo zakázať. Väčšina internetových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určité cookies alebo určité typy cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky cookies. Konkrétny postup závisí od vášho prehliadača. Pokyny na použitie tejto funkcie nájdete v nápovedi k vášmu internetovému prehliadaču. Obmedzenie či zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

 

Máte právo požadovať vymazanie alebo aktualizáciu akýchkoľvek neúplných, nesprávnych, nevhodných alebo zastaraných Osobných údajov. Pokiaľ sa budete domnievať, že niektoré z informácií, ktoré o Vás evidujeme, sú neúplné, nesprávne, nevhodné alebo zastarané, informujte nás o tejto skutočnosti a my vykonáme v platných zákonných lehotách potrebné opravy alebo výmazy.

Máte právo vedieť, aké Osobné údaje o Vás evidujeme. V prípadoch povolených príslušnými právnymi predpismi Vám môžeme za poskytnutie týchto informácií účtovať menší poplatok pokrývajúci naše súvisiace administratívne náklady.

Rovnako máte právo požadovať, aby sme prestali spracovávať Vaše Osobné údaje pre účely priameho marketingu. Pokiaľ si neprajete naďalej dostávať informácie priameho marketingu alebo byť telefonicky kontaktovaní našimi predajcami, kontaktujte, prosím, naše oddelenie zákazníckych služieb prostredníctvom odkazu Kontaktujte nás na našich webových stránkach.

Majte prosím na pamäti, že pokiaľ sa odhlásite od určitej služby alebo nás požiadate, aby sme prestali spracovávať Vaše Osobné údaje, nemusíme byť v niektorých prípadoch schopní poskytovať Vám naďalej naše produkty či služby.

 

Ak budete mať akékoľvek pripomienky alebo otázky ohľadom týchto Zásad, alebo ak chcete požiadať o prístup k Osobným údajom, ktoré o vás evidujeme, kontaktujte, prosím, na adrese privacy@upcdth.lu nášho manažéra zodpovedného za ochranu súkromia.

^M